milkamaryska

22 teksty – auto­rem jest mil­ka­marys­ka.

w pew­nym mo­men­cie życia zro­zumiemy, że war­to było ryzykować..
dla P. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 23 października 2011, 13:18

Naj­ważniej­sza dro­ga do świętości, to dro­ga do przebaczania... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 września 2011, 21:43

cza­sami op­ty­mis­tyczne myśli nie są naj­lep­szym rozwiązaniem... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 września 2011, 01:15

Dob­rze mieć PRZY­JACIELA cho­ciaż by po to, gdy cier­pisz, a swo­jego płaczu nie pot­ra­fisz pow­strzy­mać ON po­da to­bie chusteczkę.

Z de­dykacją dla przyjaciół 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 września 2011, 18:50

Jes­tem człowiek, który błądzi i błądzi nie mogąc od­na­leźć od­po­wied­niej drogi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 maja 2011, 19:23

Ku­pienie kwiat­ka nie kosztu­je nic, a ten kwiatek załat­wia wszystko. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 kwietnia 2011, 11:32

© Poświęcić siebie...to właśnie stać się aniołem... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 lutego 2011, 11:44

Chciałabym po raz pier­wszy do ciebie po­wie­dzieć "ta­to",ale nies­te­ty brak mi odwagi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 grudnia 2010, 22:36

Być szczęśliwą, ale nie przy je­go bo­ku. To chy­ba naj­trud­niej­sze zadanie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 grudnia 2010, 18:51

Jas­ne, że go kocham bo prze­cież trze­ba ko­goś w życiu kochać... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 listopada 2010, 12:25

milkamaryska

metr pięćdziesiąt dziewięć czystego optymizmu. :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

milkamaryska

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność